Последни Проекти

Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


Осветлување на фасадата на новата ГРАДСКА КУКА на Скопје


Проект за ел. инсталации на Реконструкција на УНИВЕРЗАЛАНА САЛА во Скопје


Проект за реконструкција на Покриен Пливачки Базен - МЛАДОСТ


Проект за ел инсталации на нова зграда на Општина Центар во Скопје


Подземна гаража на Универзална Сала во Скопје


- проектирање

- надзор

- ревизија

- увоз/извоз на светлосна опрема

- светлосен инженеринг

- автоматизирани објекти

 

Блаком - barthelme